Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Strona internetowa instytucji: http://www.ops-duszniki.ebip.info.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Fundusz alimentacyjny

 

Komu przysługują

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015r., poz.859 ze zm.):

 1. Przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

 2. Osoba uprawniona, to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

 3. Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

 4. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: - braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika - braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 5. W związku z wejściem w życie 18 czerwca 2011 roku Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych z prośbą o pomoc w sporządzeniu wniosku o realizację alimentów od dłużnika zamieszkałego za granicą można zwrócić się bez znajomości jego adresu (wystarczy kraj).

 6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.

 7. Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanej zaliczki ani świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 8. W okresie świadczeniowym 2014/2015 tj. od 01.10.2014r. do 30.09.2015r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy czyli za rok 2013.

 9. W okresie świadczeniowym 2015/2016 tj. od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy czyli za rok 2014.

 10. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

 11. O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może wystąpić osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy.

 12. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów.

 13. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

  • zawarła związek małżeński.

 14. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty – to nienależnie pobrane świadczenia.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 

 • zaświadczenie, oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny za rok 2014,

 • oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

 • oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,

 • dokumenty tożsamości pozostałych członków rodziny

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej jeśli ukończyła 18 lat,

 • zaświadczenie, oświadczenie o wysokości ściągniętych alimentów w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w roku 2014.

 

Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.

 

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ właściwy wierzyciela wzywa pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów istnieje możliwość pisemnego wezwania strony do ich dostarczenia w terminie 14 dni. Nie zastosowanie się do treści wezwań skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W sytuacji złożenia wniosku bez zaświadczenia komornika o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego organ właściwy wierzyciela występuje do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o przesłanie zaświadczenia w ciągu 14 dni.

 

druki: 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Łukasz Piasecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Łukasz Piasecki
Autor ostatniej poprawki:   Łukasz Piasecki
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
ilość wyświetleń:   1190
data wytworzenia informacji:  08.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  08.12.2015 11:20
data weryfikacji:   07.08.2017 11:02
data ostatniej zmiany:   07.08.2017 11:02 Rejestr zmian